ISSN 1308-8483
21-27 Mart Orman Haftasının Ardından... / Nurdan ÇAKIR TEZGİN
  Yayın Tarihi: 27.3.2007    


21-27 Mart Orman Haftasının Ardından...


Önemli gün ve haftaları kutlayan okul bebeleri olmaktan ne zaman kurtulacağız?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, 21 Mart'ta başlayan tabiatın uyanış seramonisiyle, takip eden günleri Orman Haftası olarak kutladık. Kalıplaşmış, tekdüze birkaç etkinlik ve bildiriyle bu haftayı da geride bıraktık.

Basın da üzerine düşen görevi kendi çapında yerine getirdi.
"4 kişilik bir aile, atmosfere yılda ortalama 5.3 ton karbondioksit salımına neden oluyor. Bu miktarı telafi etmek için 16 fidan dikmek gerekiyor" türü haberlerle...

Ağaç dikmek, yeşili korumak üzerine aileleri içine alan keyifli ve aktif etkinliklerin yapılacağı, o çalışmalara insanları teşvik etmek amaçlı (KDV) geri kazanımlı çalıştaylar düzenleneceği günleri görecek miyiz?
Ağaç dikim mevsimlerinde haftasonları şenlikler düzenleyebilecek miyiz, gerçek ağaç bayramlarını coşkularla kutlayabilecek miyiz?

Siyasi parti toplantılarına katılımı sağlamanın yolu yöntemi her ne ise, gezegenimizi gelecek nesillere ne şekilde bırakacağımız da benzer yöntemlerle gerçekleşse!

Manzaralarımız engelleniyor diye ağaçlar kesilmese, arazi sahibi olabilmek için ormanlar yok edilmese, piknik yapmak amacıyla yemyeşil ormanlarımızın orta göbeğinde ateş yakılmasa, ufacık bir fidanı incittiğinde çocuklarımıza ağırca (!) bir ceza versek ki, bu evlatlarımızın kendi çıkarlarına geridönüşümlü bir cezadır.
Yeşilin, erozyonun, kuraklığın, suyun ne demek olduğunu ve ne işe yaradığını gelecek nesillerimize aile içinde doğal saygı-terbiye yoluyla verebilsek ...

Her insan yavrusu, din gibi kanun gibi inançla, dürüstlükle, insan olmakla eş değer görse doğaya saygıyı ve onu korumayı. Varoluşun özü, doğanın özsuyu yeşile olan şükranlarımızı içtenlikle kutlayabilen yeni nesiller için umutlarımız hiç bitmese...

Yavru fidanları yetiştiren olgun ve erdemli insanlara ne mutlu...


ORMAN HAFTASI VE AĞAÇ BAYRAMI YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 24/7/1996 No: 96/8396
Dayandığı Kanunun Tarihi : 27/9/1984 No: 3046
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 22/8/1996 No: 22735
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cildi: 35 S:

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemiz ormancılığının tanıtılması ile orman ve ağaç sevgisinin artırılmasına katkıda bulunmak üzere yapılacak çalışmalara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Orman Haftasına, Ağaç Bayramına, Dünya Ormancılık Günü kutlamalarına ve ormancılığın tanıtılmasına katılacak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılacak işbirliğin esas ve usullerini kapsar.
Hukuki dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık : Orman Bakanlığını,
Kurul : Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurul ve Görevleri
Kurul

Madde 5 - Her ilde valinin başkanlığında bir kurul oluşturulur. İlgili belediye başkanlıkları, garnizon komutanı veya temsilcisi, Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri, doğa ve çevre koruması ile ilgili çalışmalar yapan vakıf, dernek ve kooperatif başkanları ve ildeki muhtarlar derneği başkanı Kurulun sürekli üyeleridir.
Kurul başkanlığınca,gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de çalışmalara çağrılır.
Her ilçede kaymakamın başkanlığında benzer kurullar oluşturulur.
Kurul Sekreterliği

Madde 6 - Kurulun çalışmalarında sekreterlik hizmetlerini Bakanlık bölge müdürlüklerinin olduğu illerde Bakanlık bölge müdürlükleri, Bakanlık bölge müdürlüklerinin bulunmadığı illerde orman bölge müdürlükleri, diğer illerde ise orman
işletme müdürlükleri yaparlar.
Orman Haftası ve Ağaç Bayramı düzenlenecek ilçelerdeki sekreterlik hizmetlerini o ilçelerdeki orman işletme müdürlükleri veya ağaçlandırma başmühendislikleri, yoksa bunların şeflikleri yürütürler.


Kurulun görevleri

Madde 7 - Kurulun görevleri şunlardır:
a) İl, ilçe ve beldelerde yapılacak Orman Haftası ve Ağaç Bayramı uygulamaları ile eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin yer ve zamanlarını tesbit etmek ve programlamak,
b) Orman Haftası içinde kutlanacak Ağaç Bayramının gününü ve yerini tesbit etmek,
c) Orman Haftası içinde yapılacak faaliyetler için basın, radyo ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
d) Doğa ve orman koruması ile ilgili çalışmalar yapan vakıf, dernek, kooperatif ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki kurup Orman Haftası ve Ağaç Bayramı faaliyetlerine katılmalarını sağlamak,
e) Başta okullar ve askeri birlikler olmak üzere il ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının Orman Haftası ve Ağaç Bayramı çalışmalarına katılmalarını sağlamak,
f) Doğa, orman ve ağaç sevgisini işleyen konularda, toplumun bütün kesimlerine açık yarışmalar düzenlemek ve sergiler açmak, yarışma konularını, ödülleri ve jüri üyelerini belirlemek,
g) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin ağaçlandırma yapmalarını teşvik için bu konudaki mevzuatı öğretici ve tanıtıcı çalışmalar yapmak,
h) Benzeri faaliyetleri düzenlemek.
Çalışma esasları

Madde 8 - Kurul, her yıl ocak ayının ilk haftasında vali veya kaymakamın başkanlığında ve sürekli üyelerin katılımıyla çalışmalara başlar. Kurul, 21 Mart tarihinde başlayan haftayı Orman Haftası, bu hafta içindeki bir günü de Ağaç Bayramı günü olarak ilan eder.
İklim şartlarının elverişsiz olduğu bölgelerde Ağaç Bayramı günü başka bir tarihe alınabilir.
Orman Haftası, Dünya Ormancılık Günü olan 21 Mart tarihinde yapılacak tören ve kutlamalarla başlar.
Kurul, çalışmalarında alınan kararları bir protokole bağlar. Protokole göre Orman Haftası ve Ağaç Bayramı için kuruluşlara verilen görevlerden, o kuruluşların il veya ilçedeki en üst amirleri sorumludur.
Kurulun protokole bağlanan çalışmalarını, sekreterlik hizmetlerini yürüten kuruluş koordine eder.
Okullarda düzenlenecek yarışmalar

Madde 9 - İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, protokol esaslarına göre doğa, orman ve ağaç sevgisi konularında ilkokullarda resim ve şiir, orta öğretimde ise resim, şiir, komposizyon, afiş ve sergi dallarında yarışmalar açar.
Her okul yarışma birincilerini seçer.
Okul idareleri, yarışma birincilerini eserleri ile birlikte en geç Orman Haftasından 15 gün önce Kurula bildirir. Kurulun belirleceği jüri, okul birincileri arasında ayrı ayrı değerlendirme yaparak il veya ilçe düzeyinde yarışmacıların birinci, ikinci ve üçüncülerini seçer.

İlk üç dereceyi kazanan eserler, o il veya ilçede Orman Haftasının açılış gününde halkın ve davetlilerin huzurunda okunur, sergilenir ve ödüllendirilir.
İllerde birincilik ödülü kazanan eserler Bakanlığa gönderilir. Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlıkça belirlenecek bir jüri tarafından değerlendirilir. Bu eserlerin Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüleri seçilir. Bu eserler de Bakanlıkça ödüllendirilir.
Ayrıca, ödül alan eserler, orman ve ağaç sevgisinin yaygınlaştırılması amacıyla değerlendirilir.
Diğer yarışmalar

Madde 10 - Kurulca okullar dışında düzenlenen yarışmalar, mahallinde değerlendirilerek ödüllendirilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödenek, Fidan Temini ve Saha Belirlenmesi

Ödenek ve fidan temini

Madde 11 - Orman Haftası ve Ağaç Bayramı nedeniyle öğrenciler arasında düzenlenecek yarışmalarda il veya ilçe birinci, ikinci ve üçüncüleri ile Türkiye genelinde birinci, ikinci ve üçüncü olanların ödülleri Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle karşılanır.
Diğer yarışmaların ödülleri ise mahallinde temin edilir.
Orman Haftası ve Ağaç Bayramı için yapılacak harcamalar ile gereken fidanlar Bakanlıkça karşılanır.
Saha belirlenmesi

Madde 12 - Ağaç Bayramında fidan dikilerek ağaçlandırılacak sahalar Kurulunca belirlenir.
Ağaç Bayramları öncelikle, halen bu amaçla kullanılan veya ulaşım imkanı müsait projelendirilmiş sahalarda yapılır.
Buna imkan bulunmadığı takdirde; Ağaç Bayramı sahaları il ve ilçelerde belediyelerce, köy çevrelerinde ise muhtarlık tarafından köylülerin onayı alınarak tahsis edilir.
Bu tür ve diğer şekillerde temin edilecek sahalar için kanuni gerekler yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırma

Madde 13 - 26/10/1972 tarihli ve 7/5267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Ağaçlandırmaları ve Ağaç Bayramı Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Yürütme

Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ormanı, yeşili ve ağacı kutlama haftalardan kurtarıp, her an her gün koruyup kollamak sevmek üzerine nice bilinçli nesillere...


Nurdan ÇAKIR TEZGİN3672   |   Hakkımızda    |    İletişim    |    Yasal Uyarı    |


    © FocaFoca.com tüm hakları saklıdır.   (03/2005)